మన ప్రియతమ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ రోజు 68వ సంవత్సరములో అడుగిడిన సందర్భంగా ఆయనకు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించమని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ భాజపా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియ చేస్తున్నది.

మన ప్రియతమ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ రోజు 68వ సంవత్సరములో అడుగిడిన సందర్భంగా ఆయనకు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించమని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ భాజపా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియ చేస్తున్నది.