రైతులు పండించిన పంటలకు సరైన మద్దతు ధర అందించడం కోసం చారిత్రాత్మక పథకాన్ని అమలు చేయనున్న మోదీ ప్రభుత్వం.

రైతులు పండించిన పంటలకు సరైన మద్దతు ధర అందించడం కోసం చారిత్రాత్మక పథకాన్ని అమలు చేయనున్న మోదీ ప్రభుత్వం.