భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజపేయి గారి స్మృత్యర్ధం గుంటూరులో నిర్వహించిన “కావ్యాంజలి” కార్యక్రమంలో పాల్గొని వాజపేయి గారికి నివాళులు అర్పించిన రాష్ట్ర బిజెపి అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు.

భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజపేయి గారి స్మృత్యర్ధం గుంటూరులో నిర్వహించిన “కావ్యాంజలి” కార్యక్రమంలో పాల్గొని వాజపేయి గారికి నివాళులు అర్పించిన రాష్ట్ర బిజెపి అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు.